Publikacje

Publikacje wszelkie:   

 1.Byt a świadomość. Solidarność Podkarpacka. Nr 19, listopad 1984, Krosno.

2. Czas dzisiejszy – czas przyszły. Solidarność Podkarpacka. Nr 20, grudzień 1984, Krosno.

3. Rzeczywistość – tak, utopia- nie! Solidarność Podkarpacka. Nr 22, marzec 1985, Krosno.

4. Dlaczego mamy pamiętać?! Solidarność Podkarpacka. Nr 23, kwiecień r. 1985, Krosno.

5. Stosowanie przypisów bibliograficznych. W: Materiały pomocnicze dla nauczycieli prowadzących prace dyplomowe studentów, /Współautor – A.Krzanowski/ Zespół Szkół w Krośnie, Krosno 1988.

6. Bakałarz pożyteczniejszy od magistra. Oświata i wychowanie. Nr 4, styczeń 1988, Warszawa.

7. Pielgrzymka 1986 – Krosno – Rzym. Serafik. Nr 1 do 4, kwiecień – maj 1988, Krosno.

8. Po prostu pomyłka. Serafik. Nr 13, listopad 1988, Krosno.

9. Pytajnik. Serafik. Nr 15, grudzień 1988, Krosno.

10. Działalność WCM w Krośnie. Serafin. Nr 2, październik 1988, Skomielna Czarna.

11. „Nie pracuję sam, mam w zapleczu całą ofiarną diecezję…”, rozmowa z Księdzem Biskupem Ignacym Tokarczukiem. Serafik. Nr 6/21/, marzec 1989, Krosno.

12. „Boję się oporu społeczeństwa umęczonego do ostatnich granic…”, rozmowa z Henrykiem Owocem przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego w Krośnie. Hejnał Krośnieński. Nr l, październik 1989, Krosno. W tym samym numerze dwie notatki informacyjne: Parlamentarzyści OKP w Krośnie. Szkolenie samorządowe w Koninie.

13. Niech jeden równa się trzy. Hejnał Krośnieński. Nr 3, grudzień 1989, Krosno.

14. Co nas łączy, co nas różni? Ekumenizm zadaniem współczesnego chrześcijaństwa. Serafik. Nr 14-15 /29-30/, listopad-grudzień 1989, Krosno.

15. Zgubiliśmy człowieka – wypowiedź w sondzie „Głosujemy, nie głosujemy”.Podkarpacie. Nr 21, 24 maja 1990, Krosno.

16. Typ wykształcenia jednostki a wartościowanie. Psychologia Wychowawcza.Nr 4/1990, Warszawa.

17. Człowiek, mój zawód, moje hobby. Wywiad (cz. s.). Podkarpacie. Nr 41,10 października 1991, Krosno.

18. Etyka w biznesie. /Współautor – K.Olbrycht/ Podkarpacie. Nrl7, 23 kwietnia 1992, Krosno.

19. Cele życiowe młodzieży różnych typów szkół średnich. W: Kształcenie nauczycieli a potrzeby szkoły współczesnej. Pod red. J. Homplewicza,Wyd. WSP, Rzeszów 1992.

20. Wiedza o AIDS a antycypycja zachowań wobec chorego. PTP, 1994,Rze­szów.

21. Zamiast wstępu … /W:/M. Bęben: Katalog odznak federacji piłkar­skich. Foot-Mar, Krosno 1995.

22. Społeczne wyznaczniki satysfakcji młodzieży z uprawiania turystyki. /Współautor – A.Łukasik/ Psychologia Wychowawcza. Nr 2/1996, Warszawa.

23. Wiedza o AIDS a antycypacja zachowań wobec chorego. „Karan”. Nr 15/95, Warszawa.

24. Z rozważań nad sztuką dyskutowania. Ergo. Nr 3/97, Krosno.

25. Możliwości psychoedukacyjnego oddziaływania na postawy i umiejętności służące zdrowiu oraz pomocne w trzeźwym życiu młodzieży -program profilaktyczny dla internatów. W: Wybrane zagadnienia profilaktyki i resocjalizacji dzieci i młodzieży. Pod red. F. Kozaczuka, Centrum Doskonalenia Pedagogicznego, Rzeszów 1998.

26. Stereotypy narodowościowe Euroregionu Karpackiego w dobie integracji europejskiej w wypowiedziach respondentów rumuńskich. /Współautor – H.Pietrzak/ W: Polska – Nie­mcy – Ukraina w Europie. Model dla euroregionów Środkowowschodniej Europy. Jak wychowywać dla Europy. Pod red. W. Bonusiaka, Wyd. WSP, Rzeszów 1999.

27. Terapia holistyczna – metody lecznicze współistniejące z fizjoterapią. /Współautor – Ł.Wojtyczek/ Przegląd Naukowy IWFiZ WSP w Rzeszowie. Zeszyt 3-4,t.III, Rzeszów 1999. 

28. Psychoneuroimmunology – mechanizm fizjologiczny warunkujący łączność psychosomatyczną./Współautor – Ł. Wojtyczek/ „Przegląd Naukowy IWFiZ UR”. Zeszyt 2/01, Rzeszów 2001.

29. Efektywność leczenia rehabilitacyjnego w ramach prewencji rentowej w odczuciach pacjentów „Uzdrowiska Iwonicz” S.A. w świetle badań ankietowych. /Współautor – M.Weigensperg Patoła/ „Postępy Rehabilitacji”. Zeszyt 3/01 – Suplement, PWN, Warszawa 2001.

30. Możliwości oddziaływań psychologicznych w rehabilitacji osób zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy. „Przegląd Naukowy IWFiZ UR”. Zeszyt 3/01, Rzeszów 2001.

31. Potrzeba aprobaty społecznej jako zmienna psychologiczna profilująca korzystanie z Internetu./Współautor – A.Łukasik/ W:Jednostka – grupa – cybersieć. Psychologiczne, społeczno-kulturowe i edukacyjne aspekty społeczeństwa informacyjnego. Pod red.: M.Radochońskiego i B.Przywary, WSzIiZ w Rzeszowie, Rzeszów 2004.

32. Sport a możliwości stymulacji osobowościowego rozwoju młodego człowieka. W:Miejsce i rola wychowania fizycznego w szkole po reformie systemu edukacji. Pod red. K.Warchoła i Ł. Wojtyczka, Prace naukowo-dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Zeszyt 25. PWSzZ w Krośnie, Krosno 2007.

33. Człowiek wobec natury rzeczy. W:„Natura Rzeczy” – V Forum malarstwa Polskiego Orelec 2006. Zeszyt 6. Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, Toruń 2007.

34. Sport a możliwości stymulacji osobowościowego rozwoju młodego człowieka. W: Forum Sportu Miasta Rzeszowa. UMRz, UR, Rzeszów 2007.

35. Historia kształcenia w Krośnie w zawodzie nauczycieli wychowania fizycznego od XIX do XXI wieku./Współautor – A.Krzanowski/ W:Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci. Uwarunkowania historyczno-socjologiczne. Pod red.: E.Zadarko, Z.Barabasza, Prace naukowo-dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Zeszyt 43. PWSzZ w Krośnie, Krosno 2009.

36. Szkice i klimaty z 20-lecia rozwoju i kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego w Krośnie./Współautor – A.Krzanowski/ W:Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci. Uwarunkowania historyczno-socjologiczne. Pod red.: E.Zadarko, Z.Barabasza, Prace naukowo-dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Zeszyt 43. PWSzZ w Krośnie, Krosno 2009.

37. Stereotypowe spostrzeganie wyznawców religii muzułmańskiej na tle innych grup wyznaniowych w badaniach studentów Polski Południowo-Wschodniej. /Współautor – A. Wańczyk-Welc/ W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 58, Seria Pedagogiczna, Pedagogika i Psychologia 5. Rzeszów 2009.

38. Przeżycia związane z I Komunią Świętą a poziom dojrzałości religijnej studentów. /Współautor – T. Gosztyła/ W: Dalej w tę samą stronę. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Marii Braun-Gałkowskiej. Pod red. I.Ulfik-Jaworskiej i A.Gały, Wyd. KUL, Lublin 2012.

39. Religijność a patriotyzm. /Współautor – T. Gosztyła/ W: Edukacja. Teologia i Dialog, tom 9, Katecheza i Caritas w parafii w świetle psychologii pastoralnej. Pod red. B.Soińskiego, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań 2013.

40. Marital quality and religiousness of couples parenting children with autism. /Współautor – T. Gosztyła/ W:Polish Journal of Applied Psychology, vol. 13 (3) Wrocław 2015.

41. Dlaczego Wgląd? „Wgląd” Nr 1/18 Rzeszów.

42. Mistrzowie psychologii: Lew WYGOTSKI. „Wgląd” Nr 1/18 Rzeszów.

43. Słow(n)ik psychologiczny: PROKRASTYNACJA. „Wgląd” Nr 1/18 Rzeszów.

44. Cień. Opowiadanie na z grubsza stronę. „Wgląd” Nr 1/18 Rzeszów.

45. Życzenia nie tylko świąteczne. „Wgląd” Nr 2/18 Rzeszów.

46. Mistrzowie psychologii: Max WERTHEIMER. „Wgląd” Nr 2/18 Rzeszów.

47. Słow(n)ik psychologiczny: DEPRYWACJA. „Wgląd” Nr 2/18 Rzeszów.

48. Okno. Opowiadanie na z grubsza stronę. „Wgląd” Nr 2/18 Rzeszów.

49. Na aucie, czyli poza linią. „Wgląd” Nr 3/19 Rzeszów.

50. Słow(n)ik psychologiczny: SAWANTYZM. „Wgląd” Nr 3/19 Rzeszów.

51. Mistrzowie psychologii: Hans Johann ASPERGER. „Wgląd” Nr 3/19 Rzeszów.

52. Drzwi. Opowiadanie na z grubsza stronę. „Wgląd” Nr 3/19 Rzeszów.

53. Jak się nie zmęczyć, wypoczywając?. „Wgląd” Nr 4/19 Rzeszów.

54. Wiara. Kawiarenka psychologiczna. „Wgląd” Nr 4/19 Rzeszów.

55. Słow(n)ik psychologiczny: DYSOCJACJA. „Wgląd” Nr 4/19 Rzeszów.

56. Mistrzowie psychologii: Jacob Levi MORENO. „Wgląd” Nr 4/19 Rzeszów.

57. Wróżka. Opowiadanie na z grubsza stronę. „Wgląd” Nr 4/19 Rzeszów.

58. Jak dobrze zacząć, by dobrze skończyć? „Wgląd” Nr 5/19 Rzeszów.

59. Słow(n)ik psychologiczny: INTROJEKCJA. „Wgląd” Nr 5/19 Rzeszów.

60. Mistrzowie psychologii: Zygmunt FREUD. „Wgląd” Nr 5/19 Rzeszów.

61. Przyjaciółki. Opowiadanie na z grubsza stronę. „Wgląd” Nr 5/19 Rzeszów.

62. Who is who w Zakładzie Psychologii –  Kazimierz GELLETA. „Wgląd” Nr 6/19 Rzeszów.

63. Słow(n)ik psychologiczny: PERMISYWIZM. „Wgląd” Nr 6/19 Rzeszów.

64. Mistrzowie psychologii: Carl ROGERS. „Wgląd” Nr 6/19 Rzeszów

65. Syn niemarnotrawny. Opowiadanie na z grubsza stronę. „Wgląd” Nr 6/19 Rzeszów.

66. Życie po traumie. „Wgląd” Nr 7/20 Rzeszów.

67. Słow(n)ik psychologiczny: ABOMINACJA. „Wgląd” Nr 7/20 Rzeszów.

68. Mistrzowie psychologii: Victor Emil FRANKL. „Wgląd” Nr 7/20 Rzeszów

69. JUNAK. Opowiadanie na z grubsza stronę. „Wgląd” Nr 7/20 Rzeszów.

70. Planowanie. „Wgląd” Nr 8/20 Rzeszów.

71. Słow(n)ik psychologiczny: ANANKASTYK. „Wgląd” Nr 8/20 Rzeszów.

72. Mistrzowie psychologii: Tadeusz TOMASZEWSKI. „Wgląd” Nr 8/20 Rzeszów.

73. INVERSIO. Opowiadanie na z grubsza stronę. „Wgląd” Nr 8/20 Rzeszów.

74. Tęsknoty nasze. „Wgląd” Nr 9/20 Rzeszów.

75. Słow(n)ik psychologiczny: KONFUZJA. „Wgląd” Nr 9/20 Rzeszów.

76. Mistrzowie psychologii: John Broadus WATSON . „Wgląd” Nr 9/20 Rzeszów.

77. PRZECHODZEŃ. Opowiadanie na z grubsza stronę. „Wgląd” Nr 9/20 Rzeszów.

78. ŚWIĘTOWANIE. „Wgląd” Nr 10/20 Rzeszów.

79. Słow(n)ik psychologiczny: TRANSGRESJA. „Wgląd” Nr 10/20 Rzeszów.

80. Mistrzowie psychologii: Sabina SPIELEREN. „Wgląd” Nr 10/20 Rzeszów.

81. WZRUSZENIE. Opowiadanie na z grubsza stronę. „Wgląd” Nr 10/20 Rzeszów.

82. MAGIA SŁOWA. „Wgląd” Nr 11/21 Rzeszów.

83. Słow(n)ik psychologiczny: MŁÓŚĆ. „Wgląd” Nr 11/21 Rzeszów.

84. SŁOWO HONORU. Opowiadanie na z grubsza stronę. „Wgląd” Nr 11/21 Rzeszów.

Wykaz publikacji naukowych:

Stosowanie przypisów bibliograficznych. /W:/Materiały pomocnicze dla nauczycieli prowadzących prace dyplomowe studentów. /Współautor – A.Krzanowski/ Zespół Szkół w Krośnie, Krosno 1988, s. 7-11.

Bakałarz pożyteczniejszy od magistra. „Oświata i wychowanie”. Nr 4/88, Warszawa 1988, s. 37-38.

Typ wykształcenia a wartościowanie. „Psychologia Wychowawcza”. Nr 4/90,Warszawa 1990, s. 230-239.

Etyka w biznesie. /Współautor – K.Olbrycht/ „Podkarpacie”. Nr 41/92, Krosno 1992.

Cele życiowe młodzieży różnych typów szkół średnich. /W:/Kształcenie nauczycieli a potrzeby szkoły współczesnej. Pod red. J.Homplewicza. Wyd. WSP w Rzeszowie, Rzeszów 1992, s. 105-111.

Wiedza o AIDS a antycypacja zachowań wobec chorego. /W:/Zagrożenie epidemią AIDS a świadomość młodzieży. Pod red. A.Łukasika, PTP Oddział w Rzeszowie, Rzeszów 1994, s. 30-37.

Wiedza o AIDS a antycypacja zachowań wobec chorego. /Przedruk w:/ „Karan”.Nr 15/95, Warszawa 1995, s. 28-31.

Społeczne wyznaczniki satysfakcji młodzieży z uprawiania turystyki. /Współautor – A.Łukasik/ „Psychologia Wychowawcza”. Nr 2/96, Warszawa 1996, s. 148-155.

Z rozważań nad sztuką dyskutowania. „Ergo”. Nr 3/97, Krosno 1997, s. 7-11.

Możliwości psychoedukacyjnego oddziaływania na postawy i umiejętności służące zdrowiu oraz pomocne w trzeźwym życiu młodzieży – program profilaktyczny dla internatów. /W:/Wybrane zagadnienia profilaktyki i resocjalizacji dzieci i młodzieży. Pod red. F.Kozaczuka, Wyd. CDP w Rzeszowie, Rzeszów 1998, s. 119-128. 

Stereotypy narodowościowe Euroregionu Karpackiego w dobie integracji europejskiej w wypowiedziach respondentów rumuńskich. /Współautor – H.Pietrzak/ W:Polska – Niemcy – Ukraina w Europie. Model dla euroregionów Środkowowschodniej Europy. Pod red. W.Bonusiaka, Wyd. WSP w Rzeszowie, Rzeszów 1999, s. 113-143.

Terapia holistyczna – metody lecznicze współistniejące z fizjoterapią./Współautor – Ł.Wojtyczek/ „Przegląd Naukowy IWFiZ WSP w Rzeszowie”. Zeszyt 3-4/99, Rzeszów 1999, s. 95-99. 

Psychoneuroimmunology – mechanizm fizjologiczny warunkujący łączność psychosomatyczną./Współautor – Ł.Wojtyczek/ „Przegląd Naukowy IWFiZ UR”. Zeszyt 2/01, Rzeszów 2001, s. 123-126.

Efektywność leczenia rehabilitacyjnego w ramach prewencji rentowej w odczuciach pacjentów „Uzdrowiska Iwonicz” S.A. w świetle badań ankietowych. /Współautor – M.Weigensperg Patoła/ „Postępy Rehabilitacji”. Zeszyt 3/01 – Suplement, PWN, Warszawa 2001, s. 14-15.

Możliwości oddziaływań psychologicznych w rehabilitacji osób zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy. „Przegląd Naukowy IWFiZ UR”. Zeszyt 3/01, Rzeszów 2001, s. 289-293.

Potrzeba aprobaty społecznej jako zmienna psychologiczna profilująca korzystanie z Internetu. /Współautor – A.Łukasik/ W:Jednostka – grupa – cybersieć. Psychologiczne, społeczno-kulturowe i edukacyjne aspekty społeczeństwa informacyjnego. Pod red.: M.Radochońskiego i B.Przywary, WSzIiZ w Rzeszowie, Rzeszów 2004, s. 85-95.

Sport a możliwości stymulacji osobowościowego rozwoju młodego człowieka. W:Prace naukowo-dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Zeszyt 25. PWSzZ w Krośnie, Krosno 2007, s.227-233.

Człowiek wobec natury rzeczy. /W:/„Natura Rzeczy” – V Forum malarstwa Polskiego Orelec 2006. Zeszyt 6. Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, Toruń 2007, s.15-16.

Sport a możliwości stymulacji osobowościowego rozwoju młodego człowieka. W: Forum Sportu Miasta Rzeszowa. UMRz, UR, Rzeszów 2007, s.47-51.

Stereotypowe spostrzeganie wyznawców religii muzułmańskiej na tle innych grup wyznaniowych w badaniach studentów Polski Południowo-Wschodniej. /Współautor – A. Wańczyk-Welc/ W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 58, Seria Pedagogiczna, Pedagogika i Psychologia 5. Rzeszów 2009, s.161-193.

Historia kształcenia w Krośnie w zawodzie nauczycieli wychowania fizycznego od XIX do XXI wieku./Współautor -A.Krzanowski/ W:Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci. Uwarunkowania historyczno-socjologiczne. Pod red.E.: Zadarko, Z.Barabasza, Prace naukowo-dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Zeszyt 43. PWSzZ w Krośnie, Krosno 2009, s.151-163.

Szkice i klimaty z 20-lecia rozwoju i kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego w Krośnie./Współautor -A.Krzanowski/ W:Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci. Uwarunkowania historyczno-socjologiczne. Pod red.: E.Zadarko, Z.Barabasza, Prace naukowo-dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Zeszyt 43. PWSzZ w Krośnie, Krosno 2009, s.165-172.

Przeżycia związane z I Komunią Świętą a poziom dojrzałości religijnej studentów. /Współautor – T. Gosztyła/ W: Dalej w tę samą stronę. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Marii Braun-Gałkowskiej. Pod red. I.Ulfik-Jaworskiej i A.Gały, Wyd. KUL, Lublin 2012, s.295-313.

Religijność a patriotyzm. /Współautor – T. Gosztyła/ W: Edukacja. Teologia i Dialog, tom 9, Katecheza i Caritas w parafii w świetle psychologii pastoralnej. Pod red. B.Soińskiego, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań 2013, s.125-141.

Marital quality and religiousness of couples parenting children with autism. /Współautor – T. Gosztyła/ W:Polish Journal of Applied Psychology, Wrocław 2015, vol. 13 (3), s.41–52.